Regie overheid noodzakelijk bij circulair maken economie

In een brief aan staatssecretaris Van Veldhoven van I&W roept de NRK (Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie) de overheid op de regie te nemen bij het verduurzamen en circulair maken van de economie. De brief volgt op haar bericht aan de Tweede Kamer over de concretisering van doelen voor een circulaire economie. De kunststof- en rubberindustrie draagt in grote mate bij aan de verduurzaming van Nederland, essentieel is dat plannen passen bij de praktijk van de bedrijven. 
 
De NRK ondersteunt de ambities van de Nederlandse overheid. “In tijden van crisis en pril herstel moet juist geïnvesteerd worden in de economie. Het is belangrijk dit te koppelen aan vergroening, het klimaat en het verkleinen van de ongelijkheid. Door nu uitvoeringsplannen op te stellen met de bijbehorende financiële onderbouwing, laat de overheid geen kostbare tijd verloren gaan, en kan er na de kabinetsformatie voortvarend van start worden gegaan.” 
Met de brief wil de NRK haar positie in de maatschappelijke discussie over ontwikkeling, inzet en verwerking van rubber en kunststof versterken. De kunststof- en rubberindustrie draagt als sector bij aan verduurzaming van Nederland. De bedrijven maken dat concreet met hun producten via RETHINK met REcycle, REduce, REuse, REdesign, REnew.
 
Conflicterend beleid zit verduurzaming in de weg

In de brief van de NRK wordt een aantal voorbeelden genoemd van niet uitgewerkt of conflicterend beleid die ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming en circulaire economie in de weg zitten, zoals:
•Grondstoffen moeten opnieuw worden ingezet via recycling en niet worden verbrand. In landelijk beleid kan toegewerkt worden naar schone afvalstromen voor een betere kwaliteit van het recyclaat, dat tot een ruimere inzet leidt. Helaas wordt nog steeds ca. 60% van het kunststof afval verbrand en niet als grondstof ingezet voor recycling.
•Duurzaamheid begint met functionaliteit. Het tegengaan van voedselverspilling en/of bewaken van voedselveiligheid is veelal het best te realiseren met een kunststof verpakking, ook als die nu nog niet volledig circulair is. Niet ‘fit for use’ is nooit duurzaam.
•Ook ‘single use products’ kunnen uiterst duurzaam en nodig zijn voor veiligheid en gezondheid. De COVID19 pandemie illustreert dat, met bijvoorbeeld een air bag of zuurstofmasker. Een handleiding voor de keuze in (re)design ontbreekt op dit moment.
Deze brief van de NRK volgt op het bericht van Van Veldhoven aan de Tweede Kamer over de concretisering van de doelen voor een circulaire economie
 
Inzet industrie essentieel

De NRK zal via deelname aan de verschillende transitieteams een actieve bijdrage leveren aan het tot stand komen van de plannen van de staatssecretaris om knelpunten op te lossen. Bij de uitvoering van de plannen is de inzet van de industrie essentieel. NRK benadrukt dat het realiseren van de circulaire ambities versnelling behoeft zodat de ambitie en praktijk snel dichterbij bij elkaar komen. Een cruciale omslag daarin is de inzet van hernieuwbare grondstoffen, zoals biobased kunststoffen en kunststof recyclaat.
 
Terughoudendheid doorbreken

De terughoudendheid van merkeigenaren en gebruikers verder downstream moet doorbroken worden. Die terughoudendheid is mede gebaseerd op het benodigde redesign van bedrijfsprocessen (trager = duurder), de genoemde conflicterende doelstellingen en de vrees dat de consument veranderingen aan producten voor de noodzakelijke verduurzaming niet zal accepteren. De NRK wil een actieve bijdrage leveren om deze terughoudendheid te doorbreken om vol in te zetten op verduurzaming.
De brief van de NRK aan staatssecretaris Van Veldhoven is hier te lezen.