Hoogste prioriteit voor coherent industriebeleid

In een eerste reactie is Koninklijke Metaalunie positief over de economische cijfers die het demissionaire kabinet tijdens Prinsjesdag heeft gepresenteerd. Goed nieuws voor Nederland, goed nieuws voor mkb-maakbedrijven. Ook is Metaalunie content met het feit dat het demissionaire kabinet nu al ruim € 6 miljard reserveert voor duurzame investeringen. Veel nieuw beleid en daaraan gekoppelde uitgaven worden helaas overgelaten aan een nieuw kabinet. “De politiek moet daarom nu echt vaart maken met de formatie. Een nieuw kabinet moet sowieso werken aan versnelling van de klimaatplannen, aan een steviger innovatiebeleid voor het mkb en aan een grotere instroom van technische vakmensen”, zegt Fried Kaanen, voorzitter Metaalunie.

 Eerste miljarden naar klimaat en verduurzaming

“We zijn positief over de aangekondigde investeringen in klimaat en verduurzaming. Mkb-maakbedrijven kunnen als geen ander bijdragen aan de realisatie van de infrastructuur die nodig is om over te schakelen van een fossiele naar een hernieuwbare samenleving. Zelf verbruikt de sector relatief weinig energie”, aldus Kaanen. Om desondanks ook de eigen bedrijfsvoering verder te kunnen verduurzamen, is verbeterde toegang tot stimuleringsregelingen voor het mkb noodzakelijk. Een groot deel van de beschikbare middelen zou ook ingezet moeten worden voor het versneld bereiken van de doelstellingen van het uitvoeringsprogramma circulaire maakindustrie. “Circulair ondernemen zet immers een hefboom op het verdringen van broeikasgassen. Metaalunie rekent er echter wel op dat het mkb niet langer als hoofdfinancier van de energietransitie wordt gezien. Forse verlagingen van de Opslag Duurzame Energie (ODE) zijn noodzakelijk”, vindt de Metaalunievoorzitter.

Innovatiebeleid 2.0 noodzakelijk

Het innovatiebeleid was de afgelopen jaren zeer versnipperd. Duidelijke strategische lijnen ontbraken, innovatieprogramma’s waren moeilijk bereikbaar voor het mkb en de focus lag (te) veel op ontwikkeling van producten en technologieën en te weinig op productie-innovatie voor en digitalisering van het mkb. Kaanen: “We verwachten van een nieuw kabinet dan ook een samenhangend innovatiebeleid, met een separaat actieprogramma voor het mkb. Daarbij moet nadrukkelijk ingezet worden op productie-innovatie en digitalisering en behoud en uitbreiding van productie in Nederland. Koppel daarnaast innovatiebeleid veel meer aan de maatschappelijke uitdagingen, zoals onder andere op thema’s als zorg, klimaat, circulariteit en woningtekort.”

Investeer in instroom technische vakmensen

Om de uitdagingen van innovatie(stimulering) en de klimaattransitie aan te gaan, is meer goed opgeleid technisch personeel hoognodig vindt Kaanen. De vraag naar (technische) vakmensen bij mkb-maakbedrijven is volgens hem groter dan ooit. Metaalunie roept de politiek dan ook op om nu echt werk te maken van meer instroom van techniekstudenten en een evenwichtige arbeidsmarkt. “Er moet een investering gedaan worden van ten minste € 300 miljoen per jaar voor ‘Sterk Techniekonderwijs’ in de hele onderwijsketen. Met deze investering kunnen scholen, docenten en leerbedrijven optimaal hun werk doen. De studie- en collegegelden voor technische opleidingen moeten omlaag om deze extra aantrekkelijk te maken voor leerlingen en studenten,” meent hij.