FME pleit voor energiebesparing, elektrificatie en waterstof

Nederland dichter bij klimaatdoel 2030 maar enorm gat blijft
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) meldt onlangs goed en slecht nieuws in haar nieuwste Klimaat en Energie Verkenning (KEV). Het PBL meldde in 2020 dat Nederland in 2030 slechts 35% minder CO2 zou uitstoten. In de nieuwe KEV is dit gestegen naar 43%. De doelstelling is echter om in 2030 55% minder CO2 uit te stoten. Om dit gat te overbruggen moet Nederland de inspanning verdubbelen. FME pleit voor drie zaken: nu veel meer doen aan energiebesparing, versnel elektrificatie en investeer serieus in waterstof.

Zet nu in op meer energiebesparing
Bespaarde energie hoeft niet te worden opgewekt. Daarmee zorgt energiebesparing voor extra capaciteit op het elektriciteitsnet. FME verwacht dat de CO2-reductie door de nieuwe Wet Energiebesparingsplicht tegenvalt. De MEE- en MJA-convenanten zijn in 2020 gestopt. De bedrijven die aan deze energiebesparingsconvenanten deelnamen zijn samen goed voor 15 tot 20% van de CO2-uitstoot van de industrie. Het is dus een gemiste kans om voor deze groep bedrijven geen gericht energiebesparingsbeleid meer te hebben. FME vindt het onbegrijpelijk dat er niet meer aandacht is voor energiebesparing en pleit voor nieuwe afspraken met de voormalige MJA- en MEE-bedrijven. Het doel van zo’n Green Deal is op effectieve en efficiënte wijze energie te besparen, de CO2-uitstoot te reduceren en een combinatie te maken met de circulaire economie. Voor de grote CO2-uitstoters die onder het ETS vallen – die ongeveer 80% van de CO2-uitstoot van de industrie veroorzaken – is er het project 6-25 van FME en VEMW. Hiermee kan tenminste 3 Mton CO2 gereduceerd worden.

Versnel de elektrificatie
Elektrificatie – zowel direct als indirect via waterstof – is een belangrijke weg om de Nederlandse industrie vergaand te verduurzamen. Het aanleggen van deze route gaat echter te traag. FME steunt daarom de oproep van de Power-to-Industry coalitie om de kansen die elektrificatie biedt te verzilveren. Om dit te laten slagen moet de overheid onder andere investeren in de infrastructuur en subsidies beschikbaar stellen. Dan kan de industrie de enorme potentie van elektrificatie waarmaken en ongeveer 4,2 Mton CO2-reductie realiseren.

Waterstof: investeer in Nederlandse elektrolyser-industrie
Waterstof kan dé groeimotor zijn voor een nieuwe economie. Nederland kan én moet internationaal een positie innemen als leverancier van elektrolysers: de sleuteltechnologie voor productie van schone waterstof. Investeren in waterstof kan in Nederland 23.000 tot 41.000 banen opleveren en behoudt 66.000 banen in de chemische industrie. Het gaat om banen voor de hele keten van mbo- tot wo-niveau. Ook kan Nederland haar exportpositie verstevigen. FME verzoekt het kabinet om vanuit het investeringsfonds een bedrag van maximaal € 2 miljard te alloceren voor het ontwikkelen van een programmatische aanpak waterstof en daarvan € 100 miljoen te investeren in technologie ontwikkeling.

Deze en andere oproepen zijn te vinden in de brief die FME ook heeft gestuurd aan de Tweede Kamer ten behoeve van de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.