Herziening BREF STM in voorbereiding – CETS neemt deel in Artikel 13 Forum

De volgende tekst komt van de website van de Europese Commissie:

Industriële productieprocessen zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de totale vervuiling in Europa vanwege de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen, lozingen van afvalwater en de productie van afval.

Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende industriële emissies (de richtlijn industriële emissies of IED) is het belangrijkste EU-instrument voor de regulering van verontreinigende emissies van industriële installaties. De RIE is op 24 november 2010 aangenomen. Het is gebaseerd op een voorstel van de Commissie tot herschikking van 7 eerder bestaande richtlijnen (waaronder met name de IPPC-richtlijn) na een uitgebreide herziening van het beleid. De RIE is op 6 januari 2011 in werking getreden en moest uiterlijk op 7 januari 2013 door de lidstaten zijn omgezet.

De IED heeft tot doel een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu als geheel te bereiken door de schadelijke industriële emissies in de hele EU te verminderen, met name door een betere toepassing van de beste beschikbare technieken (BBT). Ongeveer 50.000 installaties die de in bijlage I van de IED genoemde industriële activiteiten uitvoeren, moeten werken in overeenstemming met een vergunning (afgegeven door de autoriteiten in de lidstaten). Deze vergunning dient voorwaarden te bevatten die zijn gesteld in overeenstemming met de beginselen en bepalingen van de RIE.

Ook de BREF STM moet elke 5 jaar herzien worden om in lijn te zijn met de best beschikbare technologieën.

Omdat deze wet- en regelgeving een enorme impact hebben op de bedrijfsvoering van de individuele bedrijven is het voor de branche belangrijk om ook in de gesprekken betrokken te worden. 

IED Artikel 13 vereist dat de Commissie, met het oog op het opstellen, herzien en waar nodig bijwerken van de referentiedocumenten voor de beste beschikbare technieken (BBT’s), een uitwisseling van informatie organiseert tussen de lidstaten, de betrokken bedrijfstakken, niet-gouvernementele organisaties die milieubescherming bevorderen en de Commissie. Dit forum is bij besluit van de Commissie opgericht als een formele deskundigengroep. Volgens dit besluit worden nieuwe leden van het forum die geen lidstaat zijn, benoemd door de directeur-generaal van DG Milieu. 

Om deel te nemen in dit forum dient de organisatie ingeschreven te staan in het Transparancy register. Uiteraard is CETS daarin vermeld. En het behoeft geen betoog dat ook de individuele branche verenigingen in de EU landen in nauw contact staan met de betreffende ministeries in hun land om ook daar informatie aan te leveren. 

Voor de goede orde: CETS is de Europese koepel organisatie van oppervlakte technologie bedrijven. Ook Vereniging ION is actief lid van CETS.