Uitstootvermindering industrie vraagt uitbreiding energie-infrastructuur

De Nederlandse industrie kan broeikasgasuitstoot met meer dan de helft verminderen, maar hiervoor is uitbreiding van de energie-infrastructuur nodig. Dat blijkt uit het rapport van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Het rapport is gebaseerd op de strategieën die de Nederlandse industrie per regio opstelde. In totaal verwacht de industrie in 2030 is een daling van circa 31 megaton te kunnen behalen. De uitstoot van de industrie bedroeg in 2020 53,5 megaton. Maar dit kan alleen als de infrastructuur voor transport van elektriciteit, waterstof, CO₂, warmte en grondstoffen uitgebreid wordt.

Regionale industrieclusters
Nederland telt in totaal 6 regionale industrieclusters: Noord-Nederland, Noordzeekanaalgebied, Rotterdam-Moerdijk, Zeeland/West-Brabant, Chemelot in Limburg en de overige industrie (cluster 6). Ieder industriecluster heeft een strategie opgesteld voor het verminderen van hun broeikasgasuitstoot. Zij beschrijven in hun strategie ook welke energie-infrastructuur dit vergt.

Uitbreiding energie-infrastructuur
Het behalen van de doelen uit het Klimaatakkoord en de overgang naar een uitstootvrije economie vragen om een uitbreiding van de energie-infrastructuur. Het tijdig realiseren hiervan is echter ingewikkeld. Om knelpunten op te lossen, heeft de Rijksoverheid het Nationaal Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI) opgericht. Hierin werken alle betrokken partijen samen aan het versneld realiseren van de benodigde infrastructuur.

Als 1e stap hebben industriële bedrijven, netbeheerders, energieproducenten en regionale overheden gezamenlijk Cluster Energiestrategieën (CES’en) opgesteld. Het uitgebrachte rapport is een reflectie op deze strategieën. 

Reflectie Cluster Energiestrategieën
Het rapport is uitgevoerd op basis van de gegevens zoals deze zijn aangeleverd op 15 september 2021. De CES Noordzeekanaalgebied werd ten tijde van schrijven van het rapport nog aangepast om rekening te houden met de koerswijziging van Tata Steel. Deze verandering kon in het rapport daarom niet worden meegenomen. Van het 6e cluster is het eerste concept ontvangen, dat de opmaat is naar de definitieve CES.