Uitgestoken hand naar mkb – Ferme handdruk nog wel nodig

Kabinet erkent belang van mkb, investeert in maatschappelijke uitdagingen, nadere uitwerking plannen noodzakelijk

Het kabinet Rutte IV heeft haar plannen gepresenteerd in het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Koninklijke Metaalunie is overwegend positief over het akkoord, want het besteedt veel aandacht aan ondernemerschap en het belang van het mkb. Er wordt stevig geïnvesteerd in innovatie en klimaat en het kabinet erkent het belang van voldoende instroom van technische vakmensen. Ook komen er hervormingen in het arbeidsmarktbeleid. Alleen wordt op verschillende van deze onderwerpen nog niet duidelijk wat het kabinet concreet gaat doen. “Mooie woorden dus, nu ook heel snel stevige daden graag”, aldus Fried Kaanen, voorzitter van Metaalunie.

Kabinet erkent belang van het mkb
VVD, CDA, D66 en ChristenUnie benadrukken het economische en maatschappelijke belang van het mkb. “Natuurlijk terecht, want het mkb vertegenwoordigt 99% van het bedrijfsleven in Nederland. Het is onmisbaar om grote maatschappelijke opgaven mogelijk te maken”, aldus Kaanen. De coalitie zet dus in op meer ondersteuning voor het mkb bij innovatie en verduurzaming.

Metaalunie is ook blij dat het kabinet een gerichte regeldrukaanpak voor het mkb aankondigt. Een aanpak waarbij uitvoerbaarheid voor het mkb de norm is (MKB-Toets). Kaanen: “De verschillende ministeries moeten nog wel een cultuuromslag maken. Niet alleen over het mkb praten, maar vooral ook mét het mkb. De regeldrukaanpak van de afgelopen jaren omvatte veel goede intenties, maar weinig concrete daden. Dit regeerakkoord moet leiden tot veel concrete daden.”

Miljarden naar klimaat en verduurzaming
Metaalunie is blij om te lezen dat bij het verhogen van de klimaatambitie niet als eerste naar de kleine- en middelgrote energiegebruikers wordt gekeken. De loskoppeling van energiebelastingen en duurzame stimuleringsregelingen wordt toegejuicht en dat geldt ook voor het verlagen van de 2e en 3e belastingschijf op elektra. En dat het mkb wordt geholpen met het verder uitvoeren van bestaande duurzaamheidsverplichtingen is ook positief. Kaanen: “Laat deze hulp vooral bestaan uit brede, genereuze en direct toegankelijke effectieve verduurzamingsondersteuning en niet uit bescheiden bijdragen die via tussenschakels bij een enkele mkb-ondernemer aankomt”.

Metaalunie staat achter het voornemen om de energie-infrastructuur te moderniseren en vraagt daarbij, naast de aanpak van innovatieve trajecten, om een spoedaanpak voor het oplossen van de huidige congestieproblemen op het reguliere energienet waar steeds meer mkb-ondernemers tegen aanlopen. Metaalunie juicht toe dat er extra investeringen komen in klimaat neutrale technologieën en wijst erop dat deze direct toepasbaar moeten zijn voor mkb-maakbedrijven. Als grondlegger van de circulaire maakindustrie is Metaalunie verheugd dat de lang gekoesterde wens om klimaatbeleid en circulariteit beter op elkaar aan te laten sluiten nu ter hand wordt genomen.

Innovatiestimulering voor mkb-maakbedrijven moet beter
Bemoedigend is dat het nieuwe kabinet erkent dat op het vlak van innovatiestimulering het mkb aparte aandacht vraagt. Kaanen: “Minder bemoedigend is het dat er nog veel onduidelijk is hoe dit vorm en inhoud gaat krijgen”. Metaalunie schuift graag aan om hieraan invulling te geven. Er wordt wel gesproken over de verzilvering van de sleuteltechnologieën, maar we zien deze verzilvering eigenlijk voornamelijk landen in nieuw onderzoek en niet in productietechnologie.”

Aanpak instroom en opleiden van technici onvoldoende uitgewerkt
Om de uitdagingen van innovatie(stimulering) en de klimaattransitie aan te gaan, erkent het kabinet het belang van meer goed opgeleide technici. Het coalitieakkoord bevat op dit vlak vooralsnog alleen intenties van meer opleiden en instroom van technische vakmensen, maar geen concrete plannen. Kaanen: “Een gemiste kans. Metaalunie pleit al jaren voor een ‘Deltaplan Technisch Onderwijs” om een boost te geven aan het opleiden van voldoende vakmensen. Metaalunie verwacht dan ook de komende maanden nauw betrokken te worden bij de verdere uitwerking van plannen voor opleiden en instroom van technische vakmensen.

Hervorming arbeidsmarktbeleid
Metaalunie juicht de intentie om de arbeidsmarkt te gaan hervormen toe. Een betere balans tussen werkgeversverantwoordelijkheid en risico’s is van groot belang. De voorgestelde aanpassing van loondoorbetaling van ziekte zijn echter onvoldoende. Ook is Metaalunie geen voorstander van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Het aanpakken van schijnzelfstandigheid is belangrijk, maar het beperken van de vrijheid voor zelfstandig ondernemers is onwenselijk.

Publiek-private verantwoordelijkheid bij nadere uitwerking plannen
Metaalunie wil graag samen met het kabinet de plannen op het vlak van innovatiebeleid, regeldruk, klimaat, arbeidsmarkt en instroom technische vakmensen op een zo kortst mogelijke termijn gezamenlijk uitwerken. Veel zaken vragen om urgent handelen.