Succesvolle Metaalunie-lobby zorgt voor verlaging Energiebelasting en aanpak Opslag Duurzame Energie

Door een intensieve lobby richting Tweede Kamer en (nieuwe) kabinet heeft Koninklijke Metaalunie, samen met andere mkb-brancheorganisaties en VNO-NCW en MKB-Nederland, flinke resultaten geboekt op de thema’s Opslag Duurzame Energie (ODE) en Energiebelasting. “Zo staat inmiddels prominent op de politieke agenda dat de lasten voor verduurzaming eerlijker tussen het groot- en mkb-bedrijfsleven verdeeld moet worden”, zegt Gerard Wyfker, beleidssecretaris Milieu, Energie en Verduurzaming bij Metaalunie. “Het zijn mooie eerste stappen waar Metaalunie zich al enige tijd voor heeft ingezet. De politiek is zich bewust van de te hoge kosten voor het mkb en heeft daar werk van gemaakt.”
 
Het beoogde nieuwe kabinet heeft verder besloten om voor 2022 een verlaging van € 571 miljoen voor het mkb – gerealiseerd in de Energiebelasting – op te nemen. “Hiervan komt het grootste deel ten goede aan de eerste belastingschijf. Voor de tweede en derde schijf is voor elk 63 miljoen aan vermindering gerealiseerd”, licht Wyfker toe. “Gemiddeld komt deze maatregel van het kabinet neer op een kostenverlaging van ongeveer 15% per mkb-bedrijf, waarbij de kostenbesparing voor kleine bedrijven kan oplopen tot 25%, voor middenbedrijven tot 10 à 15% en voor grotere bedrijven beperkt blijft tot ongeveer 5%.” 
 
Uit het coalitieakkoord komen nog meer belangrijke punten naar voren constateert Wyfker. “Zo is er besloten tot de verdere ontkoppeling van de ODE als financiering van de SDE++; de pot van waaruit verduurzamingsprojecten worden gefinancierd. Dit betekent voor mkb-bedrijven dat de verhouding betalen/ontvangen gunstiger wordt. In 2023 wordt gestart met de verlaging van de ODE elektriciteit 2e en 3e schijf. In 2023 wordt de 1ste schijf Energiebelasting elektriciteit verlaagd met 5,23 cent; gelijktijdig wordt de 1ste schijf gas met eenzelfde bedrag verhoogd. Wel wordt groen gas financieel ondersteund.”
 
In het coalitieakkoord wordt een handreiking naar het mkb gedaan voor de betaalbaarheid en uitvoerbaarheid van het verduurzamen van het mkb. Wyfker: “Zo valt onder meer te lezen dat de betaalbaarheid voor het mkb nadrukkelijk wordt meegenomen en het mkb wordt geholpen om te verduurzamen. We houden uiteraard een vinger aan de pols.”
 
Uiteindelijk ODE helemaal afschaffen
“Voor de lange termijn zet Metaalunie in op een volledige afschaffing van de ODE” zegt Wyfker. “Omzien naar elkaar betekent voor ons ook samen de lasten dragen. Na de beperkte verlaging in 2022 zetten wij de komende tijd in op verdere verlaging van de lasten voor het mkb. Het ultieme doel is afschaffing van de ODE voor alle mkb-maakbedrijven.” Om dit te bereiken heeft Metaalunie aanvullende afspraken gemaakt. Wyfker: “Als georganiseerd bedrijfsleven laten wij in 2022 onderzoek doen naar de bedrijfsleven brede broeikasgasemissies (van klein tot groot) en de fiscale heffingen die diezelfde bedrijven opgelegd krijgen en hoe zich dat tot elkaar verhoudt. Op deze manier komt er eindelijk een objectief beeld van de kostenverdeling tussen grote en mkb-ondernemers. De uitkomsten van het onderzoek kunnen dienen als belangrijke onderbouwing van aanpassingen van de ODE voor de periode na 2022.” De toegang van mkb-bedrijven tot de subsidies voor de energietransitie moeten volgens hem op korte termijn verbeterd te worden. “Daarvoor wordt, gezamenlijk met het nieuwe kabinet, een inventarisatie gemaakt van verbeteringen van bestaande regelingen zoals SDE, WBSO, MIA/Vamil en EIA”, zegt hij.