CE-markering ATEX

Bent u fabrikant van apparaten en beveiligingssystemen bedoelt voor gebieden met stof- of gasexplosiegevaar, en wilt u dit product op de Europese markt brengen? Dan zult u moeten voldoen aan de CE-markering. Daarnaast kan het zijn dat u te maken heeft met zonering van explosiegevaarlijke gebieden en dat u op basis hiervan een explosieveiligheidsdocument moet hebben voor bescherming van arbeidsplaatsen en medewerkers. TÜV Nederland kan u hierbij helpen.

Wat houdt de ATEX-richtlijn in?

De afkorting ‘ATEX’ is afgeleid van het Franse ATmosphères EXplosibles en is synoniem voor twee Europese richtlijnen met betrekking tot explosiegevaar. Eén van de richtlijnen is de productrichtlijn 2014/34/EU (ATEX 114). Dit is de richtlijn voor apparaten (elektrische en niet-elektrisch) en beveiligingssystemen op plaatsen waar stof- of gasexplosiegevaar kan optreden. In Nederland is deze ATEX-richtlijn onderdeel van het Warenwetbesluit Explosieveilig materieel. Daarin staan de algemene veiligheidsdoelen. In Europese en internationale normen zijn de specifieke eisen opgenomen (NPR 7910-1/2 en EN-IEC 60079 bijvoorbeeld). Wanneer het materieel explosieveilig is bevonden volgens ATEX 114, moet het voorzien worden van een Epsilon x logo in een regelmatig zeskant, vaak met een gele achtergrond. De ATEX 114 resulteert in een CE-markering en vaak moet hiervoor een Notified Body worden ingeschakeld, zoals TÜV Nederland.

Daarnaast is de werkgever op grond van de Arbowet verplicht een beleid te voeren dat erop gericht is de werknemers te beschermen tegen explosiegevaar. Het Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 3.5 a – f) bevat de bepalingen van de Europese richtlijn 1999/92/EG (ATEX 153). Hierin staan de verplichtingen met betrekking tot explosiegevaar. De daaraan verbonden risico’s voor de werknemer moeten schriftelijk worden vastgelegd in een zogenaamd explosieveiligheidsdocument. Het explosieveiligheidsdocument bestaat minimaal uit de volgende onderdelen:

Een verdiepende risicoanalyse;

  • Een gevarenzone-indeling;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen;
  • Voorlichting en instructie van de werknemers.


Een review van de explosieveiligheidsdocumenten en begeleiding bij de implementatie acties uit het plan van aanpak door TÜV geeft u een stuk bevestiging doordat een tweede paar (vreemde) ogen uw organisatie en opzet op scherp heeft gezet. Mogelijk geeft dit tweede paar ogen nog toevoegingen die u over het hoofd heeft gezien. Een kleine logistieke wijziging kan immers soms grote gevolgen hebben.