Werkloosheid in februari verder afgenomen

In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 8 duizend per maand. Daarmee kwam het aantal werklozen in februari 2022 uit op 336 duizend. Dat is 3,4 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar nam in dezelfde periode met gemiddeld 18 duizend per maand toe tot 9,4 miljoen. De toename van het aantal werkenden was het grootst bij jongeren. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking. UWV registreerde eind februari 188 duizend lopende WW-uitkeringen. 

In februari hadden 3,7 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,4 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 9 duizend per maand gedaald.

* De cijfers zijn voorlopigWerkzame beroeps-  bevolking9,4 mln+18 dzd p/mWerkloze beroeps-  bevolking (ILO-definitie)336 dzd–8 dzd p/mBeroepsbevolking9,8 mln+10 dzd p/mNiet-beroepsbevolking3,4 mln–9 dzd p/mBevolking 15 tot 75 jaar,  particuliere huishoudens  (prognose)13,2 mln+2 dzd p/mVeranderingen beroepsbevolking*Februari 2022, gemiddelde maandmutatie over 3 maanden

Werkloosheidspercentage in februari afgenomen

Om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in verschillende landen te kunnen vergelijken, wordt gebruikgemaakt van de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO). Volgens deze indicator zijn mensen werkloos als ze geen betaald werk hebben, maar daar wel recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn. Dit cijfer heeft betrekking op de bevolking van 15 tot 75 jaar. Tussen februari en juli 2020, bij het begin van de coronacrisis, nam het werkloosheidspercentage toe van 4,0 naar 5,5. Vervolgens is de werkloosheid vrijwel voortdurend afgenomen tot 3,4 procent van de beroepsbevolking in februari van dit jaar. Dat is het laagste percentage in de reeks met maandcijfers vanaf 2003.

UWV: Aantal WW-uitkeringen daalt weer in februari

Eind februari 2022 verstrekte UWV 187,6 duizend WW-uitkeringen. Dat zijn er 5,3 duizend minder dan eind januari, een afname van 2,8 procent. In de periode februari tot november 2021 daalde het aantal WW-uitkeringen continu. In december en januari steeg het aantal WW-uitkeringen licht (respectievelijk +1,3 procent en +0,6 procent). Deze stijging wordt tenietgedaan door de daling in februari. Eind februari 2022 werden 34,4 procent minder uitkeringen verstrekt dan eind februari 2021 en 21,9 procent minder dan eind februari 2020, vlak voor het begin van de coronacrisis.

UWV: Sterkste daling in landbouw, schoonmaak, vervoer en horeca

De afname van het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van eind januari 2022 was het grootst in de sector landbouw, groenvoorziening en visserij (-4,7 procent). In december nam het aantal WW-uitkeringen vanuit deze seizoengevoelige sector sterk toe (+15,1 procent). In januari bleef het aantal uitkeringen stabiel en in februari was er weer een daling van het aantal WW-uitkeringen vanuit de landbouw.

In de sectoren schoonmaak, vervoer en logistiek en horeca en catering kenden in februari een daling van het aantal WW-uitkeringen van minstens 4 procent ten opzichte van januari. Deze daling viel samen met de versoepeling van de coronamaatregelen eind januari en in februari, waardoor de activiteiten in deze sectoren hervat of uitgebreid konden worden.

Opnieuw sterke toename nettoarbeidsparticipatie jongeren

In februari waren er 9,4 miljoen werkenden. Dat zijn er 54 duizend meer dan drie maanden eerder, in november. Van die 54 duizend waren er 30 duizend jonger dan 25 jaar. De nettoarbeidsparticipatie voor jongeren steeg daardoor naar 74,8 procent in februari. Een maand eerder was dat nog 74,3 procent. Ook onder de 25- tot 45-jarigen nam de nettoarbeidsparticipatie in februari iets toe. Onder de 45-plussers bleef deze gelijk.

Onder de werkende jongeren zijn veel deeltijdwerkers. Vaker dan 25-plussers zijn ze beschikbaar voor meer uren. Zie het nieuwsbericht Vooral jongeren wilden meer uren werken in 2021.

Werkloosheid in de afgelopen drie maanden gedaald

De verdere daling van het aantal werklozen in de afgelopen drie maanden is het resultaat van onderliggende stromen tussen de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. Het onderstaande schema laat die stromen zien.

In februari waren 336 duizend mensen werkloos. Drie maanden eerder, in november, waren er 359 duizend werklozen. In deze periode nam het aantal werklozen dus met 23 duizend af (gemiddeld 8 duizend per maand). Zoals in het bovenstaande schema te zien is, kan de werkloosheid afnemen doordat werklozen werk vinden of zich terugtrekken van de arbeidsmarkt. Daartegenover staat de toestroom naar werkloosheid vanuit de werkenden en vanuit de niet-beroepsbevolking.

De afgelopen drie maanden waren er meer werklozen die werk vonden dan er werkenden werkloos raakten, waardoor de werkloosheid per saldo daalde met 62 duizend. Deze daling werd gedempt doordat het aantal mensen dat zonder direct resultaat op zoek ging naar werk (van niet-beroepsbevolking naar werkloos) groter was dan het aantal mensen dat stopte met zoeken en/of niet beschikbaar was (van werkloos naar niet-beroepsbevolking). Per saldo was er een toestroom van 38 duizend werklozen vanuit de niet-beroepsbevolking.

Ontwikkeling van de werkloosheid tijdens de coronacrisis

Met het uitbreken van de coronacrisis in maart 2020 liep de werkloosheid snel op. Tijdens de eerste fase van de coronacrisis, van april tot en met juli 2020, groeide de werkloosheid vooral door een sterke toename van het aantal werkenden die hun baan verloren en een daling van het aantal werklozen die werk vonden. In augustus en september 2020 nam de werkloosheid ook nog toe, vooral doordat mensen die eerder niet zochten naar werk of niet beschikbaar waren, actief werden op de arbeidsmarkt maar niet direct werk vonden. Vanaf oktober 2020 daalde de werkloosheid voortdurend, vooral doordat het aantal baanvinders weer sterk toenam.

Voor meer informatie over de totstandkoming van werkloosheidscijfers zie Werkloosheid en de coronacrisis: wat meet het CBS precies?