mkb-booster

Productie-innovatie gestimuleert met Mkb-booster

Er moet een apart stimuleringsprogramma voor productie-innovatie in het mkb ontwikkeld worden. Deze zogeheten Mkb-booster is noodzakelijk om de (arbeids)productiviteit van de mkb-maakindustrie te verhogen en de innovatie te versnellen. Dit is de belangrijkste conclusie van een in opdracht van Koninklijke Metaalunie door Berenschot uitgevoerd onderzoek naar hoe productie-innovatie voor het mkb in de maakindustrie een nadrukkelijker plek kan krijgen binnen het innovatiebeleid van de overheid. Het onderzoeksrapport is onlangs overhandigd aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK).

“Het innovatiebeleid vanuit de overheid is in de praktijk te veel gericht op het ondersteunen van de ontwikkeling van nieuwe producten en productietechnologieën”, zei Metaalunievoorzitter Fried Kaanen tijdens de overhandiging van het rapport. “De 32 bestaande stimuleringsregelingen vanuit de overheid sluiten onvoldoende aan bij de situatie en wensen van mkb-maakbedrijven.” Voor het mkb is er vooral ook innovatiewinst en daarmee ook verhoging van arbeidsproductiviteit (extra belangrijk door de enorme krapte op de arbeidsmarkt) te behalen door het toepassen van al bestaande moderne productie- en procestechnologie. Kortom, op het vlak van productie-innovatie.

De oplossing: De Mkb-booster

Uit het onderzoek komt naar voren dat de overgrote meerderheid van de mkb-ondernemers ondersteuning nodig heeft bij het oppakken van productie-innovatie. Kaanen: “Het heeft de afgelopen jaren ontbroken aan een instrument voor productie-innovatie. De Mkb-booster vult deze leemte op”. De Mkb-booster ís een gerichte aanpassing van de MIT-regeling onder verantwoordelijkheid van EZK waarbij adviseurs en coaches betaald worden die kosteloos een mkb-ondernemer kunnen adviseren en ondersteunen.’ Ondersteuning vindt onder andere plaats op het verschaffen van inzicht in mogelijkheden van moderne productie-technologische oplossingen. Ook ondersteunt de Mkb-booster het begeleiden bij het opstellen van een strategie en een plan van aanpak voor de invoering van deze oplossingen. Daarnaast is de Mkb-booster inzetbaar voor haalbaarheidsonderzoeken naar de aanschaf van voor de ondernemer nieuwe technologie en voor het ontwikkelen van de benodigde kennis bij medewerkers. Verder helpt de Mkb-booster bij het adviseren over de implementatie van moderne productietechnologieën.

Kamer en minister nu aan zet

Metaalunie roept de Tweede Kamer op om de minister van EZK aan te sporen om de Mkb-booster op te nemen in het innovatie stimuleringsinstrumentarium. Daarmee heeft EZK eindelijk een concreet instrument in handen om productie-innovatie voor het mkb op te pakken. De kosten van een dergelijke regeling zijn naar verhouding laag. Uitgaande van deelname per jaar van ongeveer duizend mkb-ondernemers in de maakindustrie is jaarlijks een budget van circa € 15 miljoen nodig voor het bekostigen van de aangepaste regeling voor productie-innovatie.

> Lees het complete onderzoeksrapport ‘Mkb-booster. Stimulering productie-innovatie bij het mkb is acute noodzaak’.