duurzame elektriciteit

Voor verdubbeling duurzame elektriciteit, alles uit de kast

Er is bijna twee keer zoveel elektriciteit nodig in 2030 als toen het Klimaatakkoord werd afgesloten. Door het verhogen van de klimaatdoelen en door elektrificatie in alle sectoren en groene waterstof, is er fors meer duurzame elektriciteit nodig. Die elektrificatie en groene waterstof zijn nodig om te zorgen dat de uitstoot van deze sectoren fors omlaag gaat: de elektriciteitsvraag vervangt aardgas, aardolie en steenkool.

 

Dat is haalbaar, als alle technische mogelijkheden en beleidsinstrumenten uit de kast getrokken worden. Dat is de hoofdconclusie van het rapport van de werkgroep Extra Opgave in opdracht van het Uitvoeringsoverleg Elektriciteit. “We hebben echt alles nodig om dit mogelijk te maken. Gelukkig zijn er vijf opties. Als we die allemaal kunnen versnellen, kunnen we in 2030 voldoende duurzame elektriciteit maken voor onze industrie, huizen en auto’s,” zegt Olof van der Gaag, voorzitter van de werkgroep Extra Opgave en van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Het ministerie van EZK publiceerde het rapport van de werkgroep Extra Opgave op 13 juni.

 

Een verdubbeling van de elektriciteitsvraag (tot 206 TWh) en een halvering van de emissies (naar 6,1 Mton) ten opzichte van het Klimaatakkoord zijn nodig én mogelijk, beschrijft de werkgroep Extra Opgave in het rapport ‘Alles uit de kast’. Er zijn vijf technische opties, die alle vijf versneld moeten worden hiervoor:

  1. windenergie/ waterstof op zee
  2. kleinschalige zonne-energie
  3. Wind- en zonne-energie op land
  4. CO2-vrije regelbare elektriciteitscentrales
  5. Import van waterstof

 

Het waarmaken van deze opgave vergt grote, extra inspanningen. Cruciale randvoorwaarden zijn voldoende energie-infrastructuur, snellere procedures en besluitvorming, ruimtelijke en ecologische inpassing, volwaardige betrokkenheid van de omgeving, en een gezonde businesscase voor investeerders.

Van der Gaag: ‘Het was erg leuk om de zeer betrokken en professionele werkgroep te leiden die dit rapport in twee maanden heeft opgeleverd.’ De werkgroep heeft dankbaar gebruik gemaakt van de studie van TNO over dezelfde vraag ‘wat is er voor nodig om te voorzien in de hogere elektriciteitsvraag zonder de indicatieve emissiedoelstelling voor de elektriciteitssector te overschrijden?