Factsheets

Luchtemissiebeperkende technieken factsheets geactualiseerd

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft de factsheets luchtemissiebeperkende technieken laten actualiseren. Dit was 1van de maatregelen van de uitvoeringsagenda van het Schone Lucht Akkoord.

 

Doel factsheets

Het bevoegd gezag moet beoordelen of een bedrijf BBT toepast. Hiervoor is kennis nodig over welke reductietechnieken er zijn en waar deze toegepast kunnen worden. De factsheets over luchtemissiebeperkende technieken geven informatie over de technische werking en een indicatie van de kosten.

Proces totstandkoming factsheets

Adviesbureau Tauw heeft in opdracht van IenW de factsheets geactualiseerd. Diverse literatuurbronnen zijn geraadpleegd, waaronder BREFs zoals de BREF WGC, LUSS techniekfiches (VITO) en BVT 2016 (Duitsland). Leveranciers zijn actief benaderd voor actuele informatie over technieken en een indicatie van de kosten. Bijlage 1 van het rapport geeft een overzicht van de leveranciers die informatie hebben aangeleverd.

Een begeleidingscomissie heeft commentaar geleverd op concepten en informatie aangeleverd. De begeleidingscomissie bestond uit 3 bedrijven/branceverenigingen, 2 omgevingsdiensten, Rijkswaterstaat leefomgeving en VITO.

Opbouw en gebruik factsheets

De structuur van de factsheets is uniform voor alle technieken. Ook de aanduiding van de luchtverontreinigende stoffen en de eenheden zijn zoveel mogelijk gelijk gehouden. De gebruiker kan hierdoor makkelijker verschillende technieken onderling vergelijken en een afweging maken.

Prestaties en randvoorwaarden

De gegevens zijn verkregen onder verschillende condities, bij verschillende bedrijven en processen. De opgegeven waarden zijn dus indicatief en voor alle parameters als bandbreedte weergegeven. De beste prestaties zijn te verwachten bij processen waarbij de omstandigheden optimaal zijn. De bovenkant van de bandbreedte is bedoeld voor processen waarbij reiniging technisch moeilijker is. De opgegeven meetwaarden zijn halfuurgemiddelden, tenzij anders aangegeven.

Financiële aspecten

De getallen bij financiële aspecten geven een indicatie van de kosten. Hier staat een indicatie van de investeringskosten en de operationele kosten. Bij de investeringskosten gaat het om een schatting bij nieuwbouw en niet om de investeringskosten van een retrofit. Bij een aantal factsheets is een verder uitsplitsing gegeven van de operationele kosten, zoals personeel, materiaal of energie. Deze kosten maken deel uit van de operationele kosten. Ze moeten dus niet bij de operationele kosten opgeteld worden bij gebruik van de cijfers als kentallen voor een schatting van de kosteneffectiviteit. Dit om dubbeltelling te voorkomen.