Strengere handhaving voor bedrijven die risico’s van gevaarlijke stoffen niet in kaart brengen

De Nederlandse Arbeidsinspectie gaat strenger optreden tegen bedrijven die de registratie en beoordeling van gevaarlijke stoffen niet op orde hebben. Dit wordt mogelijk doordat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandigheden in februari heeft aangepast.

Uit inspecties van de afgelopen jaren bleek dat veel bedrijven dit niet op orde hadden en pas met het gevaarlijke stoffendeel van de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) aan de slag gingen als de inspectie langs was geweest. Bedrijven kregen bij het ontbreken van het gevaarlijke stoffendeel in de RI&E eerst een waarschuwing en pas bij een herinspectie een boete. Bij deze aanpassing boeteoplegging krijgen deze bedrijven geen waarschuwing, maar direct een boete en is het bedrag van de boete verhoogd. De regels voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffenzijn niet veranderd, maar de inspectie gaat strenger handhaven om zo de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen te voorkomen, en de sancties zijn verzwaard.

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen is schadelijk voor de gezondheid van werknemers en kan tot ernstige beroepsziekten leiden. Jaarlijks sterven er circa 3000 mensen aan beroepsziekten ten gevolge van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Nog veel meer mensen lopen onherstelbare gezondheidsschade op.

Risico’s voor gezondheid en veiligheid in kaart brengen

Alle werkgevers zijn verplicht om een RI&E op te stellen. Bij het opstellen van een RI&E worden alle risico’s voor gezondheid en veiligheid die op de werkvloer voorkomen geïnventariseerd en wordt de aanpak van die risico’s uitgewerkt. Voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen is het specifiek verplicht om aandacht te hebben in de RI&E voor die stoffen. Deze aanvullende verplichtingen zijn vastgelegd in artikel 4.2 van het Arbobesluit. Daar moet onder andere in staan welke blootstelling aan welke gevaarlijke stoffen verwacht kan worden. En welke maatregelen worden genomen zodat geen gezondheidsschade ontstaat als gevolg van het werken met deze stoffen. Als werkgevers de inventarisatie van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en de maatregelen niet op orde hebben kan ernstige gezondheidsschade ontstaan.