Slimme elektriciteitsnetten helpen Europa met energiebesparing

Volgens het EU-actieplan Digitalisering van het energiesysteem heeft Europa tot het jaar 2030 ongeveer € 584 miljard nodig voor het moderniseren van haar elektriciteitsnet, zodat de energiesector optimaal kan functioneren en prioriteit kan geven aan het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Er zal € 400 miljard in het distributienet geïnvesteerd moeten worden en € 170 miljard in digitalisering inclusief slimme elektriciteitsnetten, oftewel “smart grids”.

Uit een recente studie van Getac in samenwerking met Statista blijkt dat hernieuwbare energie naar schatting goed zal zijn voor ongeveer 95% van de toename van de wereldwijde energiecapaciteit tussen nu en het jaar 2026. Om die reden hebben landen als Duitsland, Frankrijk, de Benelux en de Iberische regio dit jaar verschillende energieplannen geïntroduceerd om elektriciteit op te wekken, zodat hun grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen op middellange termijn verminderd kan worden en de landen voorbereid zijn op toekomstige geopolitieke uitdagingen.

Als antwoord op de energieproblemen van de regio heeft de Europese Commissie het REPowerEU programma geïntroduceerd. De drie hoofddoelen van dit programma zijn: diversificatie van alternatieve energieleveranciers, energiebesparingen op alle niveaus van de samenleving en de opschaling van hernieuwbare energiebronnen om de invoerbehoeften te verminderen.

Om private financiering aan te trekken en investeringen te ondersteunen die bijdragen aan de uitvoering van de REPowerEU, heeft de Commissie het InvestEU-programma opgezet waarmee leningen, gemengde financiering en adviesproducten sneller beschikbaar gesteld worden ten behoeve van hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en elektriciteitsnetten

Daarnaast beschikt het EU-subprogramma LIFE voor de transitie naar schone energie over een budget van bijna 1 miljard euro voor de periode 2021-2027. Met dit programma wordt de overgang naar een energie-efficiënte, op hernieuwbare energie gebaseerde, klimaatneutrale en veerkrachtige economie gestimuleerd. LIFE ondersteunt de ontwikkeling van oplossingen voor slimme energiediensten en financiert activiteiten in heel Europa.

Om de klimaatdoelstellingen van 2030 en 2050 op tijd te behalen en een goed vestigingsmilieu en verdienmodel voor de industrie te behouden, moet Nederland versneld de infrastructuur voor energie en grondstoffen verduurzamen. Het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) beschrijft de energie- en grondstoffen-infrastructuurprojecten die het Nederlandse kabinet wil oppakken om zo versneld bij te dragen aan het verduurzamen van de industrie. Het kabinet stelt het MIEK ieder jaar opnieuw vast, om de voortgang te monitoren en nieuwe projecten hierin een plek te kunnen geven.

In Europa zijn gebouwen verantwoordelijk voor 40% van het energieverbruik en 36% van de directe en indirecte broeikasuitstoot. Het minimaliseren van hun impact op het milieu is een van de meest kritische factoren om de doelstellingen van de verschillende regeringen en organisaties in de regio te bereiken.

Beheer en vermindering van het energieverbruik is de sleutel

Het is om sociale, economische en geopolitieke redenen noodzakelijk om elektriciteit te kunnen opwekken. Voor overheden en bedrijven is het daarnaast van cruciaal belang om de elektriciteitsconsumptie in real-time te kunnen controleren zodat het gebruik geoptimaliseerd kan worden.

Technologische en infrastructurele vooruitgang lost connectiviteitsproblemen op en biedt moderne industrieën robuustere en betrouwbaardere netwerken voor het implementeren van digitale oplossingen in hun dagelijkse activiteiten.
Door digitalisering toe te passen, kunnen deze bedrijven profiteren van een extra inkomstenstijging van €1,9 miljoen, een gemiddelde productiestijging van ongeveer 5% en een kostenvermindering van 30%.

Het IoT speelt een beslissende rol in de digitale transformatie van organisaties, die bovendien bevorderlijk is voor automatisering, netbeheer, distributiesystemen en huisvestingsoplossingen. Vandaag de dag verklaart 83% van de organisaties dat de invoering van IoT-technologie in de dagelijkse activiteiten de efficiëntie heeft verhoogd.

De elektriciteit van de toekomst is smart

Slimme netten staan synoniem voor hernieuwbare energie en spelen een strategische rol in de energietransitie, met als belangrijkste voordeel dat vraag en aanbod van diverse energiebronnen op elkaar kunnen worden afgestemd.

Met dit systeem kunnen zowel grote ondernemingen als kleine verbruikers elektriciteitsproducenten worden dankzij tweerichtingscommunicatie. Bovendien is permanente monitoring in real-time mogelijk omdat het computersysteem reageert op schommelingen in energie en vraag, waardoor het verbruik efficiënter kan worden gecontroleerd om de kosten te beperken.

Robuuste technologie ter bevordering van groene energie

Om op korte en lange termijn concurrerend te blijven en bij te dragen aan het behalen van de doelstellingen van de Europese Commissie, dienen bedrijven zich voor te bereiden op een geautomatiseerde toekomst. Door de digitale transformatie zullen organisaties nieuwe technologische instrumenten moeten aanschaffen en hun teams voortdurend moeten opleiden. Dit alles bevordert de groei van bedrijven.

Mobiliteit van werknemers op het terrein en veilige, ononderbroken communicatie tussen werknemers en controlecentra zijn kritieke factoren voor het onderhouden en bewaken van infrastructuren zoals wind- en zonneparken.

Softwareoplossingen zoals het Getac Device Monitoring System (GDMS) zijn ontworpen om potentiële problemen op te sporen, zoals de prestaties van de batterij, opslag, mobiele gegevens, de locatie van het apparaat, enz., voordat het gevolgen heeft voor de werknemers in het veld.

Daarnaast helpt LiFi-technologie, door Getac als eerste toegepast in de robuuste computermarkt, bij het veranderen van oude infrastructuur in IoT en bij de transformatie op gebieden waar zorgen zijn over de invloed van RF-gebaseerde apparatuur op veiligheids-kritische werkzaamheden.

Doordat de kwaliteit van het werk toeneemt dankzij innovatieve technologieën en apparaten die het elektriciteitsnet efficiënter, betrouwbaarder, veiliger en vooral duurzamer maken, zullen bedrijven en werknemers zonder enige twijfel baat hebben bij automatisering van de hernieuwbare energiesector.