Dit verandert per 1 januari voor transportondernemingen

Januari luidt niet alleen het nieuwe jaar in, maar is ook de ingangsdatum van veel nieuwe regelgeving. Zo gaat vanaf de eerste dag van het nieuwe jaar de nieuwe CAO in en gaat het minimumloon met met tien procent omhoog. Een overzicht van regels die voor transportbedrijven veranderen.

CAO Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen

Per 1 januari 2023 treedt de gewijzigde cao in werking. De wijziging kent een looptijd tot en met 31 december 2023. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De bruto lonen in schaal A’ tot en met H en de bruto toeslagen worden per 1 januari 2023 verhoogd met 7,5%;
  • De verblijfskosten worden verhoogd conform het fiscaal convenant verblijfskostenvergoeding met de Belastingdienst, met een maximum van 7,5%;
  • Werknemers krijgen in januari 2023 een eenmalige uitkering van €250,- (bruto).
  • Per 1 januari 2023 kent de cao BGV een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. Werknemers hebben recht op het geldende fiscale maximum. Per 1 januari 2023 is dat € 0,21 per kilometer. Het aantal kilometers dat in aanmerking komt voor vergoeding is gemaximeerd op 35 kilometer per enkele reis, onder aftrek van de eerste 10 kilometer. Concreet komt dit erop neer dat werknemers per enkele reis maximaal over 25 kilometer een reiskostenvergoeding ontvangen.
  • Als een werknemer een verplichte cursus volgt in opdracht van de werkgever of een cursus volgt voor het behouden van de Code95 en het TCVT-certificaat, dan worden de cursuskosten, het examengeld, de reiskosten (fiscale maximum netto kilometervergoeding) en de cursustijd vergoed. De cursustijd wordt vergoed met 100% van het basisloon per uur. De cursustijd telt niet mee voor het aantal overuren en wordt niet als zaterdag- of zondaguren vergoed.

Meer weten, zie Cao-akkoord: informatie op een rij – Transport en Logistiek Nederland (tln.nl)

Minimumloon

Per 1 januari 2023 gaat het minimumloon omhoog met 10,15%. Voor een fulltime werknemer van 21 jaar en ouder komt het minimumloon op maandbasis uit op € 1.934,40 bruto. Voor personen van 20 jaar en jonger gelden bepaalde percentages. Zie uitgebreider: Bedragen minimumloon 2023 | Minimumloon | Rijksoverheid.nl

Let wel! De loonbedragen die in de CAO Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen voorkomen, zijn hoger dan de minimumloonbedragen. Ook de aan jongere werknemers toegekende percentages van het minimumloon, zijn hoger dan de percentages die uit de wet voortvloeien. Op het moment dat de CAO van toepassing is, moet de werkgever de uit de CAO voortvloeiende loonbedragen toepassen. Zie daarvoor: Loontabellen cao beroepsgoederenvervoer per 1 januari 2023 beschikbaar – Transport en Logistiek Nederland (tln.nl)

Maximum transitievergoeding

De transitievergoeding kent een maximumbedrag. Dat wordt jaarlijks aangepast. Per 1 januari 2023 wordt dat maximumbedrag € 89.000. Is het jaarloon van de werknemer hoger dan dat bedrag, dan geldt dat hogere jaarloon als maximum.

AOW-leeftijd

Per 1 januari 2023 stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden en wordt die 66 jaar en 10 maanden. De AOW-leeftijd is onder andere van belang voor het van rechtswege eindigen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

Wettelijke rente

Per 1 januari 2023 wordt de wettelijke rente verhoogd van 2% naar 4% per jaar.

Thuiswerkvergoeding

De vergoeding die werkgevers onbelast mogen verstrekken voor thuiswerken, gaat in 2023 omhoog van € 2,00 naar € 2,15 per dag. Werkgevers zijn overigens niet verplicht deze (hogere) vergoeding te verstrekken.

Belastingvrije reiskostenvergoeding

De belastingvrije reiskostenvergoeding in 2023 is € 0,21 per kilometer. Lange tijd was dit € 0,19 per kilometer.

Tijdelijke uitbreiding werkkostenregeling

De vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) gaat in 2023 tijdelijk omhoog. Het gaat om 3 procent over de eerste 400.000 euro van de fiscale loonsom.

Hoge en lage WW-premie

Sinds 2020 kennen we een hoge en lage WW-premie. De lage WW-premie wordt onder andere betaald bij arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd met een vast aantal uren, die schriftelijk overeengekomen zijn. In veel andere gevallen moet de hoge premie betaald worden. Het verschil tussen de hoge en lage WW-premie bedraagt 5%. In 2023 zal de lage WW-premie 2,64% bedragen en de hoge 7,64%.