Inzet recyclaat zorgt voor milieuwinst

In opdracht van NRK Recycling (de branchevereniging voor kunststof recyclers in Nederland) deed CE Delft onderzoek naar de mogelijke klimaatwinst bij gebruik van mechanisch gerecycled kunststof. Ten opzichte van nieuw fossiel kunststof levert dit een CO2-winst op van 2,6 tot 4,6 kilo (variërend naar type kunststof) per gebruikte kilo gerecycled kunststof. Voorzitter Matthijs Veerman van branchevereniging NRK Recycling geeft aan waarom het onderzoek van CE Delft zo waardevol is: “We wisten het eigenlijk al lang, maar het wordt nu ook bevestigd door het onderzoek van CE Delft dat recycling van kunststoffen wel degelijk zin heeft, een flinke milieuwinst oplevert en zo bijdraagt aan de positieve rol die kunststoffen in een duurzame, circulaire economie spelen.”

CE Delft onderzocht de klimaatwinst bij het gebruik van mechanisch gerecycled kunststof bij het maken van nieuwe producten. Men komt tot de conclusie dat er over de hele levenscyclus van kunststof wel 2,6 tot 4,6 kilo CO2-eq. wordt bespaard per gebruikte kilo gerecycled kunststof. De meestgebruikte kunststoffen zijn voorzien van een berekening (zie tabel), daarbij is telkens te zien hoeveel klimaatvoordeel het oplevert als nieuw fossiel kunststof vervangen zou worden door gerecycled materiaal. Bedrijven kunnen het onderzoek gebruiken om te berekenen hoeveel uitstoot van CO2 zij kunnen voorkomen door inzet van gerecycled kunststof.

Het onderzoeksbureau stelt dat mechanisch gerecycled kunststof een veel lagere impact op het klimaat heeft dan nieuw fossiel kunststof. Bij recycling worden grondstoffen opnieuw gebruikt en zo terug in de kringloop gebracht, waardoor er geen nieuwe grondstoffen nodig zijn. Bovendien verdwijnt kunststof niet in de verbrandingsoven als het opnieuw gebruikt wordt. Het verbranden van kunststoffen zorgt ook voor veel CO2-uitstoot. Helaas wordt momenteel nog te veel kunststof verbrand omdat ze niet apart worden ingezameld en gerecycled.

Het gebruiken van gerecyclede materialen levert milieuwinst op. Stimulerende wetgeving is hierbij essentieel. Om afzetmogelijkheden te garanderen, zal er een wettelijk verplicht minimumpercentage gerecycled materiaal in kunststof artikelen en verpakkingen moeten worden vastgelegd, voor zover er geen wettelijke beperkingen zijn. Verder verbranden we in Europa 85% van ons kunststof. Een verbod op verbranding van goed sorteerbare en recyclebare kunststoffen zou ervoor zorgen dat recyclers meer materiaal aangeleverd krijgen. De recyclers zetten kunststof afval om naar grondstoffen die vervolgens weer terug in de kringloop gebracht worden.

Een rekenvoorbeeld: in 2021 werd er in Europa 50,1 Mt fossiel plastic geproduceerd. Wanneer wetgeving 30% inzet van recyclaat zou verplichten in Europa, zou dit jaarlijks ongeveer 50 Mt CO2-eq. voorkomen (berekend met een gemiddelde van de getallen). Dit is gelijk aan de uitstoot van 38 miljoen personenauto’s per jaar. Een verplichte inzet van recyclaat zorgt voor de gewenste stabiliteit van afzet en biedt de kunststof recycling industrie perspectief om te investeren in verwerkingscapaciteit en technologieën die een bredere en hoogwaardigere toepassing van recyclaat mogelijk maken.

Kortom: de inzet van mechanisch recyclaat draagt bij aan de klimaatambitie door het reduceren van CO2-uitstoot en nieuw fossiel grondstofgebruik. NRK Recycling ziet twee grote uitdagingen: er wordt te weinig recyclaat ingezet en er wordt veel plastic verbrand. De branchevereniging wil de hoeveelheid en kwaliteit van recycling verder verhogen. Duidelijke en consistente wet- en regelgeving helpt daarbij. NRK Recycling pleit voor een focus op beter recycleerbare materialen, een verplichte inzet recyclaat en een verbod op verbranding van goed sorteerbare en recycleerbare kunststoffen.

Voor meer informatie of voor wie de milieuwinst wil berekenen die zijn of haar bedrijf realiseert door het gebruik van gerecyclede kunststoffen in producten, is het onderzoek van CE Delft gratis te lezen via: https://ce.nl/publicaties/co2-winst-met-kunststofrecyclaat/