Noord-Holland maakt werk van nieuwe technologieën en vervoersvormen

De provincie Noord-Holland zet in op het verminderen, veranderen en verbeteren van mobiliteit. Met projecten, studies en pilots van het programma Focus Smart Mobility bevordert de provincie het toepassen van nieuwe technologieën en vervoersvormen.

Voorgaande jaren lag de nadruk op het verkennen van technologische mogelijkheden. De provincie zet de komende jaren meer in op het verwezenlijken van Smart Mobility maatregelen die een positief effect hebben op de manier waarop mensen en goederen reizen. Zodanig dat het beter is voor het milieu, de bereikbaarheid en veiligheid.

Nieuwe technologieën en concepten op het gebied van verkeer en vervoer helpen reizigers en vervoerders slimme keuzes te maken om op een schone en veilige manier hun bestemming te bereiken. Het is belangrijk dat de provincie als wegbeheerder die technieken kent en weet hoe deze het beste ingezet kunnen worden voor fiets, auto en openbaar vervoer. En wat de mogelijkheden zijn voor de logistieke sector en scheepvaart. Afgelopen jaar heeft de provincie hier al veel ervaring mee opgedaan. De komende 3 jaar wil de provincie meer slimme maatregelen inzetten. 

Versnellen 

Als wegbeheerder, concessieverlener van het openbaar busvervoer en door de coördinerende rol in de ruimtelijke ordening is de provincie in de gelegenheid om de inzet van nieuwe technologieën te versnellen. In de wegbeheerdersrol wordt bijvoorbeeld prioriteit gegeven aan fietsers op de doorfietsroutes, door gebruik van slimme sensoren bij verkeerslichten. In de rol van concessiebeheerder wordt het gebruik van deelfietsen gestimuleerd. 

Daarnaast zorgt de provincie dat er goed om gegaan wordt met de schaarse ruimte. Rond stationsgebieden wil de provincie zoveel mogelijk woningen, bedrijven en voorzieningen treffen. Goed bereikbare locaties zorgen voor kortere reistijden en minder verkeersbewegingen.  

De provincie pakt haar rol met het oog op grote maatschappelijke opgaven zoals de woningbouwopgave en klimaatdoelstellingen. Zo blijft Noord-Holland leefbaar en bereikbaar, voor nu en in de toekomst. 

Voorbeelden 

Het programma Focus Smart Mobility 2022-2025 bestaat uit veel projecten, studies en pilots. Enkele voorbeelden: in Alkmaar en Haarlem-Zuid ontwikkelt de provincie samen met gemeenten zogenaamde ‘mobiliteitshubs’ waar reizigers onder andere gebruik kunnen maken van deelauto’s en deelfietsen. 

Een ander voorbeeld is het aantrekkelijker maken van fietsen door technische maatregelen. Dit kan bijvoorbeeld door de inzet van slimme camera’s op doorfietsroutes. Met het project ‘Auto van de Straat’ wordt het autodelen actief gestimuleerd. Dat komt niet alleen de leefbaarheid in de wijken ten goede, het zorgt ook voor bewuster reisgedrag. 
Daarnaast zijn er projecten gericht op goederenvervoer. Met nieuwe digitale systemen brengt de provincie in beeld hoe vrachtladingen zelf de slimste en duurzaamste route naar hun bestemming kunnen bepalen. Dit moet op den duur goederenvervoer over water aantrekkelijker maken dan over de weg.

Benieuwd wat de provincie de komende jaren nog meer gaat doen? Het programma Focus Smart Mobility 2022-2025 (pdf, 4 MB) geeft een overzicht van de voorgenomen activiteiten of bekijk de voortgangsrapportage 2022 (pdf, 1,67 MB). 

Meer informatie

Met vragen kunnen geïnteresseerden contact opnemen met het servicepunt van de provincie, bereikbaar op 0800- 0200600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl. Op de hoogte blijven van wat de provincie doet op het gebied van Smart Mobility? Kijk dan op de pagina Smart Mobility of volg Smart Mobility in Noord-Holland op LinkedIn.