Herziene ARIE-regeling – Valt u er ook onder?

Voor bedrijven, die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken, is wet- en regelgeving opgesteld om medewerkers, milieu en omwonenden te beschermen. Gevaarlijke stoffen in grote hoeveelheden brengen specifieke risico’s met zich mee voor arbeidsveiligheid en omgevingsveiligheid. Binnen de diverse wet- en regelgeving is er de Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE)-regeling, welke is opgenomen in het Arbeidsomstandighedenbesluit. 
Als er bij ARIE-bedrijven iets mis gaat, kan dat grote gevolgen hebben voor de gezondheid en veiligheid van werknemers. Om ook bij deze bedrijven zware ongevallen met gevaarlijke stoffen te voorkomen of de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken, gelden voor hen in grote lijnen dezelfde regels als voor bedrijven die onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) 2015 vallen.

De herziene ARIE-regeling, welke per 1 januari 2023 is ingegaan, gaat waarschijnlijk gelden voor een deel van de leden van Vereniging ION. In onze branche zal het vooral gaan om o.a. galvaniseer- en anodiseerbaden, beitsbaden, sterk alkalisch ontvettingsbaden en producten die organische oplosmiddelen bevatten. 

Bedrijven moeten zelf controleren of de ARIE-regeling voor hen van toepassing is. Dit doen zij door te inventariseren welke (categorieën) gevaarlijke stoffen zij in huis hebben – of kunnen hebben – en in welke hoeveelheden. Deze (categorieën) gevaarlijke stoffen zijn opgenomen in Bijlage I bij de herziene ARIE-regeling.

Vervolgens moet worden getoetst of de hoeveelheden gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden uitkomen. Deze drempelwaarden zijn opgenomen in Bijlage I deel I en II bij de herziene ARIE-regeling.

LET OP: Het bedrijf moet de sommatieregel toepassen die is opgenomen in Bijlage I deel III bij de herziene ARIE-regeling. Voor alle (categorieën) gevaarlijke stoffen binnen het bedrijf worden de fracties (hoeveelheid gedeeld door de drempelwaarde) bij elkaar opgeteld. Als de som van de fracties meer dan 1 is, valt de vestiging ook onder de ARIE-regeling.

Om te voldoen aan de wettelijke regels dient een ARIE-plichtig bedrijf onder meer:

  • Een veiligheidsbeheersysteem op te stellen op basis van geïnventariseerde scenario’s voor incidenten;
  • Een preventiebeleid te hebben om zware ongevallen te voorkomen;
  • Noodplannen te hebben ter voorbereiding op eventuele incidenten.

Als een bedrijf momenteel al ARIE-plichtig is, moet het bedrijf ook vanaf 1 januari 2023 aan de herziene ARIE-regeling voldoen, met uitzondering van het opstellen van scenario’s en noodplan. Er worden bij deze bedrijven reguliere inspecties uitgevoerd.

Wordt het bedrijf onder de herziene regeling voor het eerst ARIE-plichtig, dan geldt een overgangstermijn van 1 jaar. In dit jaar kan het bedrijf de verplichtingen uit de ARIE-regeling implementeren. Bij deze bedrijven richten inspecties zich in het eerste jaar vooral op voorlichting.

Op donderdag 22 juni 2023 in de middag zal de Veiligheidsdag van Veiligheid Voorop plaatsvinden met als thema ‘Veiligheid in de keten‘. Reserveert u deze datum alvast in uw agenda? 

Meer informatie:
Bekendmaking: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2022-501.pdf 
Arbeidsomstandighedenregeling: https://wetten.overheid.nl/BWBR0008587/2023-01-01
Arbeidsinspectie: https://www.nlarbeidsinspectie.nl/onderwerpen/arie-regeling